Výroční zpráva 2013-2014

13.10.2014 15:57

 

 


 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZŠ A MŠ KOLODĚJE

 

školní rok 2013-2014

 

 

Mgr. Zdeněk Dolanský

 

 

 


VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ KOLODĚJE

 –

2013-2014

 

ČÁST A

1. Základní údaje o škole

1.1 škola

 

název školy

Základní škola a mateřská škola Koloděje

adresa školy

Lupenická 20, Praha 9, 190 16

právní forma

příspěvková organizace

IČO

70908133

IZO

102 301 328

identifikátor školy

600 040 518

vedení školy

ředitel: Mgr. Zdeněk Dolanský

zástupce ředitele: Mgr. Dana Petráková

kontakt

tel.: 281970016

fax: 281970016

e-mail: zskolodeje@email.cz

             mskolodej@tiscali.cz

www: www. zs-kolodeje.cz

 

školská rada

předseda Jiří Fíla

 

1.2 zřizovatel

 

název zřizovatele

Městská část Praha - Koloděje

adresa zřizovatele

K Jízdárně 9, Praha 9 – Koloděje,

 190 16

kontakt

tel.: 281970050

fax: 281971010

e-mail: kolodeje@zris.mepnet.cz

 

1.3 součásti školy

kapacita

Mateřská škola

35

Základní škola

110

Školní družina

50

Školní jídelna MŠ

150

Školní jídelna ZŠ

Městský soud v Praze eviduje naši školu v obchodním rejstříku v oddílu Pr, vložce číslo 456.

 

 

Jsme státní základní škola – pouze s kompletním 1. stupněm. Do právní subjektivity jsme vstoupili 1. 7. 2001, kdy došlo ke sloučení ZŠ a MŠ v jeden subjekt – příspěvkovou organizaci. Specifikou naší školy je výuka informatiky již od třetí třídy. Dříve jsme využívali možností nadstavbových hodin v učebním programu Národní škola, od vytvoření vlastního školního vzdělávacího programu - 1. září 2007 – je informatika jeho klíčovou součástí. Školní vzdělávací program je živý materiál, na kterém neustále pracujeme a zdokonalujeme ho. Doplňujeme průběžně dle úprav MŠMT.

 

 

1.4 základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Počet dětí/ žáků

Počet dětí/žáků na třídu

Počet žáků na pedagoga

1. stupeň ZŠ

5

103

20,6

17,16

Školní družina

2

50

25

25

Školní jídelna ZŠ

Za letošní školní rok bylo vydáno 32.561 obědů.

MŠ – 4.776, ZŠ – 16.714 a dospělí – 2.970

 

Pro extrémní zájem o naši školu – 27 kolodějských předškoláků – jsme od příštího školního roku otevřeli dvě první třídy. Uděleno bylo i pět odkladů povinné školní docházky. V tomto školním roce docházelo 93 dětí z Koloděj a pouze 10 z okolních obcí. Kapacita naší školní družiny je rovněž zcela naplněná. ŠD pracuje velmi dobře, jsme ale limitováni malým prostorem. ŠD pracuje ve dvou odděleních, pro tyto děti funguje ještě i ranní družina. Od příštího školního roku otevíráme ještě třetí oddělení ŠD.

Komentář: Rozdíl v počtu dětí na třídu a počtu žáků na pedagoga je způsoben tím, že v základní škole je vedle pěti třídních učitelů ještě vyučující anglického jazyka a v páté třídě učila tři předměty i paní učitelka Králová.

 

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy

Učebny, herny

pět kmenových tříd, spec. uč., herna školní družiny

Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna

1 – počítačová učebna, vybavená 22 počítači s LCD monitory, vše pod WI-FI, internet, dataprojektor, Active Board, slouží k výuce informatiky a k procvičování učiva na PC (ČJ, MAT, PŘ, VL, AJ). Do učebny žáci mohou přecházet pro obohacení výuky výukovými programy a pro práci s Activ Boardem. Získávání internetových informací se podařilo zajistit již v průběhu výuky v kmenových učebnách, protože všechny třídy jsou vybaveny dataprojektory a všichni pedagogové mají služební notebooky. Připojení k internetu je možné u každé katedry. Od září 2012 fungují v počítačové učebně kvalitní repasované desktopy, které se podařilo získat díky sponzorskému daru ČSOB. O již rok funguje klimatizace v počítačové učebně a školní družině.

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště

školní hřiště, zahrada s prolézačkami a dopadovými pískovými plochami, Vyřazeny byly další dvě dřevěné prolézačky. Velmi úspěšní jsme v projektu Kolodějova zahrada života, pod Nadací Proměny. Získali jsme 100.000,- na zpracování architektonické studie. Projekt výtečně zpracovala především paní zástupkyně Petráková s Ing. Vlčkovou. Na jeho přípravě se spolupodílely i děti a pedag. sbor školy. V červenci škola obhájila projekt a získala 650.000,- Kč na realizaci.

Sportovní zařízení

tělocvična, kterou v odpoledních hodinách pronajímáme pro sportovní účely, Slavoj Koloděje zpracoval projekt na multifunkční hřiště, které by mělo stát místo stávající asfaltové herní plochy, projekt bohužel nevyšel.

Dílny a pozemky

dílny nemáme, areál zahrady je využíván k sportovním a odpočinkovým činnostem

Žákovský nábytek

Všechny třídy jsou vybaveny novými nastavitelnými lavicemi, židličkami a pylonovými tabulemi (včetně nové první třídy – od září 2014). Z rozpočtu školy jsme zakoupili i nové šatnové skříňky, což znamená, že všechny děti jsou ve skříňkách po jednom. Celý školní rok byli žáci po dvojicích, což bylo z prostorových důvodů nevyhovující. Podařilo se vybavit variabilními stolky a židličkami všechna tři oddělení školní družiny (od září 2014).

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod.

 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Peněz na učební pomůcky stále není nadbytek, přesto se daří zcela zajistit učebnicový fond. Zakoupeny byly nové nástěnné mapy (především na výuku matematiky) a několik výukových software pro Activ Board. Pořízena byla i ozvučovací souprava s dvěma mikrofony, která je využívána při prezentaci školy na venkovních akcích.

Pracovní sešity si opět budou rodiče hradit sami. Na nákup dalších učebních pomůcek však již finance chybí.

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou

Díky zaměření školy na ICT je vybavenost školy nadstandardní. V počítačové učebně je 22 PC, konektivita WI-FI. K dispozici je dataprojektor, Active Board. Pedagogové mají k dispozici služební notebooky i digitální fotoaparát. V každé učebně je k dispozici připojení k internetu a dataprojektor.

Investiční rozvoj

Částka jedno sto tisíc korun na projekt Kolodějova zahrada života, získaný od Nadace Proměny

 

 

 

 

1.6 Údaje o školské radě

Datum zřízení

Ve svém posledním roce funkčního období měla školská rada v tomto školním roce dvě zasedání. 25. 9. byla projednána a schválena výroční zpráva a hodnocení školy. Projednán byl školní řád a kritéria pro hodnocení žáků, koncepce rozvoje školy, inspekční zpráva Inspektorátu práce a ŠR byla seznámena se zřízením stravovací komise.

6. 1. byl na jednání přizván i pan starosta a projednána byla výstavba MŠ, přestavba ZŠ, finanční požadavky školy a rozpočet školy 2014. Proběhly informace o zápisu do 1. třídy a MŠ a úspěchu v Kolodějově zahradě života – sto tisíc na architektku, která vytvoří projekt zahrady.

Počet členů školské rady

3 – pí. Ševčíková, p. Maršík, p. Fíla

Kontakt

Předseda ŠR – Jiří Fíla

 

1.7 Údaje o občanském sdružení při škole

Registrace

Stále existuje při základní škole občanské sdružení KROS. V současné době probíhá příprava realizace vodního prvku, na který toto sdružení získalo grant ve výši sto tisíc korun.

Zaměření

Kontakt

 

 

2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání

a) nová soustava

Kód

Obor vzdělání

Zařazené třídy

79-01-C/01

Základní škola

1. – 5.

 

b) dobíhající soustava

Kód

Obor vzdělání

Zařazené třídy

79-01-C/001

Základní škola

1. – 5.

 

 

 

 

Takto zařadilo MŠMT naši školu svým rozhodnutím č.j. 10 253/2007-21.

 

2.2 Vzdělávací programy

Vzdělávací program

Zařazené třídy

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 ZŠ A MŠ KOLODĚJE

 

všechny ročníky

 

Náš vlastní ŠVP se velmi osvědčil a v tomto roce byl upravován pouze na základě doporučení MŠMT.

 

 

3 Přehled pracovníků školy

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy

Počet pracovníků celkem

18

Počet učitelů ZŠ

6

Počet vychovatelů ŠD

2

Počet učitelek MŠ

3

Ekonom školy + vedoucí ŠJ

1

Počet kuchařek (pom. kuch. pracuje i jako uklízečka ZŠ)

3

Školník ZŠ, školnice MŠ

2

 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících

 

Pedagogičtí pracovníci

Funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání

Aprobace

1

ředitel školy –

Mgr. Zdeněk Dolanský

1,0

ČJ – ON

5. – 12. r.

+

učit. pro 1. st. ZŠ

2

učitelka – Mgr. Olga Kyselová

1,0

 

 

 

 

 

 

učit. pro 1. st. ZŠ

3

učitelka – Mgr. Lenka Šťovíčková

1,0

učit. pro 1. st. ZŠ

4.

učitelka – Mgr. Olga Vodová

1,0

učit. pro 1. st. ZŠ

5

učitelka – Mgr. Alena Miklová

1,0

učit. pro 1. st. ZŠ

6

učitelka – Jaroslava Králová

1,0

vychovatelství

9

vychovatelka ŠD – Jitka Lacinová

0,92

Spgš

vychovatelství

10

vychovatelka ŠD – Renata Ševčíková

0,86

vychovatelství

 

 

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

 

Odborná kvalifikace

%

Aprobovanost ve výuce

%

všichni třídní učitelé 1. stupně

100

5 třídních učitelů aprobovaně

100

výuka MAT 4+5 roč., TV, PŘ, VV,PV – 5. roč., VV, PV 4. roč.

100

pedagožka nemá odpovídající vzdělání, ke konci šk. roku převedena do funkce vedoucí vychovatelky ŠD

zatím 0

Vychovatelky ŠD

50

Vychovatelky ŠD

50

 

Komentář: Všichni třídní učitelé mají vysokoškolské pedagogické vzdělání s aprobací zaměřenou na 1. stupeň ZŠ. Neaprobovaně vyučuje pí. uč. Králová, která nebude dostudovávat odpovídající kvalifikaci na VŠ, a proto bude převedena do funkce vedoucí vychovatelky..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

 

Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let

do důch. věku

v důchod.

věku

Celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

 

 

 

4

1

2

 

1

 

 

1

7

 

 

 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících

 

Ostatní pracovníci

Funkce

Úvazek

1

kuchařka – Jana Nová

1,0

2

kuchařka – Jana Milerová

1,0

3

pom. kuchařka -  Alena Janoušová

0,5

4

ekonomka školy + PAM+

ved. školní jídelny ZŠ – Marta Volemanová

1,0

5

uklízečka ZŠ – Alena Janoušová

0,8

7

školník ZŠ – Josef Voleman

0,4

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce

 

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

navíc počet udělených odkladů

 

2

 

40

 

4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení

 na víceletá gymnázia přijato:

víceletá gymnázia

z pátého ročníku

gymnázia zřiz. krajem

7

soukromá gymnázia

2

církevní gymnázia

 

 

Velmi průkazné kritérium úspěšnosti našich absolventů.

 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Výsledky našich žáků v 1. a 2. pololetí školního roku

 

 

 

 

 

Třída

Třídní učitel

Ž Á K Ů

P R O S P Ě C H

CHOVÁNÍ

 

Celkem

Chlapci

Dívky

CELKOVÝ

POČET ZNÁMEK

P

Velmi dobré

Uspokojivé

Neuspokojivé

 

Vyznamenání

Prospěli

Neprospěli

Výborný

Chvalitebný

Dobrý

Dostatečný

Nedostatečný

Jiné hodnocení

Prům.známka

 

 

 

 

 

 

1

2

3

1

2

3

4

5

-

p

1

2

3

 

I.A

Mgr. Lenka Šťovíčková

21

9

12

20

1

 

136

3

2

 

 

 

1,05

20

 

 

 

II.A

Mgr. Olga Kyselová

19

11

8

18

1

 

125

6

2

 

 

 

1,08

19

 

 

 

III.A

Mgr. Helena Vodová

20

8

12

19

1

 

158

22

 

 

 

 

1,12

20

 

 

 

IV.A

Mgr. Zdeněk Dolanský

19

9

10

15

4

 

134

49

5

2

 

 

1,34

19

 

 

 

V.A

Mgr. Alena Miklová

24

11

13

15

9

 

176

50

14

 

 

 

1,32

24

 

 

 

 

CELKEM/POČET

103

48

55

87

16

0

729

130

23

2

0

0

x

102

0

0

 

 

PROCENT

v

47

53

84

16

0

82

15

3

0

0

0

x

100

0

0

 

 

PRŮMĚR

21

10

11

17

3

0

146

26

5

0

0

0

1,18

20

0

0

 

Letos poprvé mohlo být testování tříd od České školní inspekce – NIQES dobrovolné. Naši páťáci se testů nezalekli a obstáli velmi dobře.

Anglický jazyk - Největších úspěchů - průměrně 88.7% dosáhli v anglickém jazyce. Jeden žák dosáhl dokonce 100% úspěšnosti a třináct žáků se dostalo nad 90% hranici. Nejnižší hodnocení měl žák s 66%. Anglický jazyk vyučovala v tomto roce nově paní učitelka Miklová.

Matematika – průměrná 71,8% úspěšnost. Nad 90% se dostali jen tři žáci. Nejnižší hodnocení dosáhl ten samý žák s 50%.

Český jazyk – 71, 4% průměr. I v tomto předmětu byl jeden žák stoprocentní. Pět dětí dosáhlo více než 90%. Nejnižší výkon byl velmi slabých 28%.

Všeobecný přehled – pouhých 71,1% průměrná úspěšnost. Pouze dva žáci dosáhli více než 90%. Nejnižší hodnotu měl výkon s 36%.

Devět dobrovolníků zkusilo test Anglický jazyk pro 9. ročník. Nejlepší žákyně dosáhla 88%. S výjimkou jednoho žáka (37%) se všichni dostali přes 46%.

Viz. níže uvedený graf.

Vynikající práci odvádějí i kolegyně i v nižších ročnících. Zpětná vazba, přímo od rodičů či od školské o tom vypovídá.

Osvědčilo se i dělení anglického jazyka v nejpočetnější – 5. třídě.

 

5.1. Přehled výchovných opatření

Třídní učitelé dávají přednost prevenci před represí, a proto využívali především slovní řešení problémů, či komunikaci s rodiči. Nejzávažnějším problémem bylo neplnění domácích úkolů a neustálé zapomínání pomůcek, což bylo za celý školní rok řešeno osmi napomenutími třídního učitele a jednou třídní důtkou. Pozitivních výchovných opatření využíváme spíše ve verbální podobě. Na konci školního roku obdrželo pochvalu za aktivní a pečlivou práci osm žáků druhého ročníku.

 

5.2. Vzdělávání cizinců a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí

V tomto školním roce jsme vzdělávali žáky s českým občanstvím a pouze dva s občanstvím ruským a jednoho se slovenským občanstvím. Všichni pocházejí z velmi dobře fungujících rodin, takže žádné problémy děti neměly. Díky specifické poloze školy, v centru lukrativních parcel a výstavních domů nemáme žádné dítě se sociálním znevýhodněním. Problematiku minorit děti probírají i v rámci multikulturní výchovy, která prolíná jednotlivými předměty.

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích:

Velmi úzce spolupracujeme s OPPP, s Mgr. Königovou, i když k některým jejím výstupům máme stále kritické připomínky, jež nepřinášejí zlepšení. Ve čtvrté třídě máme velmi nadanou žákyni, pro níž již rodiče nepožadovali IVP, přesto má individuální přístup ze strany pedagogů.

 

5.4  Vlastní hodnocení školy

I když již vlastní hodnocení školy není povinné, považuji je za každoroční možnost zhodnotit naši práci a jako důležitou zpětnou vazbu, proto i v tomto roce proběhly autoevaluační a evaluační dotazníkové akce mezi rodiči, jejichž vyhodnocení bylo přínosem nejen pro ředitele školy, ale i pro konkrétní pedagogy. Výsledky zveřejňujeme na našich webových stránkách i na nástěnce školy a jsou podkladem pro zpracování výroční zprávy.

 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy

            Po velkém počtu seminářů, které jsme absolvovali díky spolupráci s Centrem pro inkluzivní vzdělávání v předloňském školním roce, nastalo v tomto školním ruce období půstu. Stále nekoncepčnost DVPP a tragické financování dusí zájem pedagogů o tyto aktivity.

I v tomto školním roce jsme všichni opět prošli špičkovým zdravotnickým školením první pomoci.

Individuálními semináři prošli i další pracovníci např. ze školní družiny či mateřské školy.

Vysokoškolská studia zaměřená na státnice z anglického jazyka a metodiky výuky úspěšně zakončily paní učitelky Miklová a Kyselová.

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Nedílnou součástí našeho vzdělávacího programu je i prevence sociálně patologických jevů. Dlouhodobě spolupracujeme s agenturou Filia, která každoročně proškoluje naše žáky všech ročníků. Děti tak získávají ucelené vědomosti o svém zdraví a jeho ochraně, především před návykovými látkami. Děti absolvovaly i kurz o chování se vůči psům a porozumění hierarchii v psí smečce.

Dlouhodobě spolupracujeme s Městskou policií, která v rámci akce Kolem kolem školy realizovala dopravní hřiště s jízdou zručnosti. Děti byly poučeny i o správném nastavení svých přileb.

Škola pořádala i množství výchovně zaměřených akcí – např. přednáška sokolníka s letovými ukázkami dravců, tradiční vystoupení skupiny Pernštejni s dalším historickým exkurzem, ekologické programy pro každou třídu, návštěva svíčkárny v Šestajovicích atd...

Velkého úspěchu jsme dosáhli ve sběru starého papíru. Vyhráli jsme soutěž mezi pražskými školami množstvím 12920 kg. Díky tomu jsme získali i finanční prémii.

Velmi oblíbené jsou návštěvy divadelních představení, především v divadle v Horních Počernicích, U Hasičů či v Kyjích.

Stranou nezůstaly ani tématické vlastivědné vycházky a výlety, např. do Selgenu,

Za svoji otevřenou politiku vůči rodičovské veřejnosti jsme obhájili ocenění otevřená škola v rámci projektu Rodiče vítáni.

Paní Husová, se kterou škola spolupracuje nejen na výtvarných kroužcích, opět zorganizovala odpolední plavecký kroužek, kdy žáci dojížděli do bazénu v Brandýse n/L.

Ozdravný charakter má každoroční škola v přírodě. Opět jsme vyjeli se všemi ročníky školy, včetně několika dětí z mateřské školy. 101 dětí si užilo celotáborovou hru a hezkou přírodu na šumavském Zadově. Neformální vztahy mezi dětmi a učiteli jsou velkým přínosem těchto tradičních aktivit.

Péči o zdraví dětí podporujeme i v projektech Ovoce do škol a Mléko do škol. Děti dostávají každý den čtvrtlitrovou krabičku mléka a jednou až dvakrát za měsíc se mohou zakousnout do nějakého ovoce. Ovoce do škol je projekt dotovaný EU, proto je pro přihlášené školy bezplatný. V tomto roce jsme ukončili spolupráci s firmou Laktea a od záři přejdeme ke konkureční firmě Bovis. Mléčné přesnídávky si žáci musí hradit.              

Škola nabízí i bohaté volnočasové aktivity, formou zájmových kroužků. Nabídka obsahuje třicet kroužků. Veškeré kroužky jsou realizované pod Agenturou Kroužky, Sportovní a jazykovou školou pí. Dvořákové či soukromými subjekty. Velmi rychle se na špičku popularity propracoval kroužek karate, vedený panem Gyuriem. Tradičně jsme již spolupracovali i s Mgr. Dvořákovou, která zajišťovala sportovní a jazykové kroužky. Paní Husová vedla na vysoce profesionální úrovni kroužek malby a kresby a kroužek šití. Podařilo se naplnit i logický kroužek, kroužek věda nás baví a kroužek břišních tanců. Zvuky flétny se ozývaly z učebny od paní zástupkyně. Některé kroužky, se však nepodařilo naplnit zájemci na minimum pro otevření kroužku – osm dětí.

Pozitivním rysem je, že se škola stává komunitním centrem obce, protože i rodiče nacházejí cestu do školy např. na malování rodičů s dětmi či na podvečerní sportovní aktivity.

 

            Díky vesnickému typu školy se snažíme o co nejužší spolupráce s ÚMČ Koloděje a obecními spolky. O činnosti školy se můžeme dočíst v Kolodějských novinách a především na webových stránkách školy, které výrazně změnily svoji tvář a jádro aktuálnosti se přeneslo do třídních webů, které jsou téměř denně upravovány. Centrální webové stránky pak slouží jen k prezentaci povinných dokumentů a klíčových akcí.  

 Populární jsou ale akce pořádané pro veřejnost. S rodiči se pedagogové neformálně setkali při Posezení na školní zahradě, při Čarodějnicích...  Velký úspěch sklidila akademie na konci školního roku, která vystřídala vánoční koncert našich žáků v kolodějském kostele. Zapojujeme se s pomocí i do akcí pořádaných jinými spolky, např. Sdružením přátel Koloděj.

Škola rovněž pro veřejnost pronajímá své prostory – konkrétně tělocvičnu, což využívají místní ženy při cvičení aerobiku, salzy, pilates, zumby, karate apod. Veškeré finanční zdroje z pronájmů jdou do rozpočtu školy.

V tomto školním roce jsme dosáhli velkého úspěchu, protože se podařilo získat finanční částku na projekt změny školní zahrady, který zpracovala architektka paní Steinbachová. Tento úspěch byl ale vykoupen obrovskou aktivitou všech pedagogů i dětí, při vymýšlení změn na školní zahradě či při přípravě aktivit pro rodiče – Čaroďky, Kolem kolem Koloděj atd, které byly dokumentovány filmovým štábem Nadace Proměny i TV Metropol. Všechny tyto naše aktivity vyústily v zisk dotace na realizaci zahrady.

            Se ZŠ Dubeč máme dlouhodobě úzké vztahy, proto pořádáme pravidelné sportovní dny ředitelů, při nichž se žáci utkávají ve vybíjené, florbalu a fotbalu. I s novým panem ředitelem jsme tuto tradici zachovali, i když naši borci nevyhráli ani v jedné oblasti.

.           Na škole probíhá i několik soutěží. Nejvíce je sportovních aktivit – florbalový turnaji a cyklosoutěž Škola na kolech a šachový turnaj, kolodějské nebe – soutěž v hodu papírovou šipkou. Díky horší dopravní obslužnosti se nezúčastňujeme soutěží obvodních či městských.

 

8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí + audity + kontroly

Na základě podnětu stěžovatele z řad rodičů navštívil v červnu naši školu inspekční tým, který kontroloval údajné porušování paragrafu školského zákona o apolitičnosti školy. Inspekce samozřejmě dopadla v náš prospěch a žádná pochybení nebyla zjištěna. Týž den odpoledne přišla na tu samou kauzu i kontrola z MHMP, která konstatovala totéž.

Již v září na nás stěžovatel poslal kontrolu z Oblastního inspektorátu práce. Závěr: „Vykonanou kontrolou všech požadovaných a předložených originálních dokladů a dalších písemností ve věci předmětu kontroly u vybraného kontrolního vzorku zaměstnanců nebyl zjištěn nedostatek, který by zakládal skutkovou podstatu správního deliktu – nebylo zjištěno neplnění stanovených povinností vyplývajících pro zaměstnavatele ze zákoníku práce.“

 Opět dvakrát za rok proběhl ekonomický audit, který nezjistil žádné závažné závady. Proběhla kontrola z OHES a samozřejmě pravidelné revize sportovního nářadí, elektrorozvodů, el. zařízení atd. atd.

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Zdeněk Dolanský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část B - Mateřská škola                                                                                       

 

 

 

 

1.     Základní údaje

         1. 1.  Údaje o škole

 

Název školy

 

Základní škola a mateřská škola Koloděje

 

Adresa školy

 

Lupenická 20, Praha 9, 190 16

 

Ředitel školy

 

Mgr. Zdeněk Dolanský

                             

Zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání

 

 

Mgr. Dana Petráková

 

Kontakty

Tel./ fax:              212 245 760

Mob.:                   739 095 355

Facebook:           www.kolodejova.zahrada.zivota.cz

web. stránky:       www.mskolodeje.estranky.cz

e-mail:                 mskolodej@tiscali.cz

Zřizovatel

 

MČ Praha 9 – Koloděje

 

Typ provozu

 

celodenní

 

 

1. 2.  Údaje o pedagogických zaměstnancích MŠ

 

 

Funkce - jméno

úvazek

Stupeň vzdělání

      

   1

Zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání

Mgr. Dana Petráková

 

   1,0

 SPgŠ, VŠ UJEP, VŠ UK

obor Předškolní pedagogika

       

  2

Učitelka

Pavlína Čadová

 

   1,0

 

SZŠ obor dětská sestra

            

  3

Učitelka

Petra Tomková

 

   0,75

 

SPgŠ s maturitou

 

1. 3.  Údaje o nepedagogických pracovnících MŠ

 

Funkce - jméno

úvazek

        

    1

Školnice  

Marcela Svobodová

 

1,0

 

1. 4.  Údaje o věkové skladbě zaměstnanců MŠ

 

věk

počet (fyzické osoby)

31-40

1

41-50

3

1. 5.  Údaje o provozu MŠ

 

pondělí až pátek:              7.00 – 17.00 hod.           

 

2.     Údaje o dětech v mateřské škole

 

2. 1.  Počet dětí

 

Počet dětí v MŠ

                   35

Počet dětí s českou státní příslušností

                   35

Počet dětí s cizí státní příslušností

                     0

 

 

Celodenní provoz

                 28

polodenní

                   7

 

2. 2.  Věkové složení dětí v MŠ

 

 

Nar. 1. 9. 2008 – 31. 8. 2009

                   4

Nar. 1. 9. 2007 – 31. 8. 2008

                 19

Nar. 1. 9. 2006 -  31. 8. 007

                 11

Nar. 1. 9. 2005 – 31. 8. 2006

                   1

 

Odklad školní docházky

                  1

 

 

3.     Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání v MŠ

(údaje platné v době zápisu)

 

Datum zápisu

             7. 3. 2013

Počet žádostí

                61 dětí

Počet přijatých dětí

                  8

Počet nepřijatých dětí

                53

Počet dětí s TP v MČ Koloděje

                37

Počet dětí z jiné části Prahy

                24

 

Věkové složení všech dětí při zápisu k předškolnímu vzdělávání

Počet dětí 5 - ti letých

                   7

Počet dětí 4 letých

                 16

Počet dětí 3 letých

               28

Počet dětí 2 letých

               10

 

 

Dodatečný zápis do nově postavené mateřské školy  - únor 2014

Počet přijatých dětí

                 21

Počet dětí 5-ti letých

                   0

Počet dětí 4 letých

                 12

Počet dětí 3 letých

                   8

Počet dětí 2 letých

                   1

 

 

 

 

4.     Charakteristika školy

 

Mateřská škola byla v roce 2001 sloučena se základní školou do jednoho právního subjektu. Sídlí v jedné budově, která je průchozí. Škola i školka mají samostatný vchod. Budova se nachází na konci obce Koloděje. Obklopují ji většinou rodinné domky se zahradou. Poblíž je i kostel, fara, hřbitov a kolodějský zámek. Nově zde vznikl, rekultivací bývalé skládky, relaxační park zvaný Skála. Jsou zde herní i cvičební prvky a na vrcholu vyhlídka, se symbolem trojmezí.

Mateřskou školu navštěvují děti od 3 do 7 let. Kapacita školky je 35 dětí. Mateřská škola je dvoutřídní, nachází se zde třída s celodenním provozem a třída s polodenním provozem. Do mateřské školy jsou přednostně přijímány děti s trvalým bydlištěm v Kolodějích.

V části pro mateřskou školu jsou dvě patra. V horním patře se nachází třída, kabinet na výtvarné potřeby, kancelář, toaleta, sprchový kout a umyvadlo. Ve spodním patře je třída, zázemí pro personál MŠ, umývárna s pěti umyvadly a sprchovým koutem, WC s pěti toaletami oddělenými zástěnami pro větší soukromí dětí. Také je zde WC pro personál, který je oddělen zděnou přepážkou. Dále je zde šatna pro všechny děti.  Děti mají k dispozici závěsné textilní kapsáře a dřevěné botníky.

K budově přiléhá prostorná školní zahrada s již zastaralými průlezkami a jinými herními prvky, osázená vzrostlými stromy, vybavená také již starým, popraskaným asfaltovým hřištěm. Mateřská škola úzce spolupracuje se základní školou a při vzdělávacích činnostech využívá i prostory školy – např. tělocvičnu, počítačovou učebnu, jídelnu …Školní jídelna je společná pro základní i mateřskou školu.

 

4. 1.  Vzdělávací program:

 

ŠVP je vypracován v souladu s RVP PV (Rámcový vzdělávací

plán pro předškolní vzdělávání – státem stanovený dokument, který vymezuje závazné rámce vzdělání) a v souladu s obecně platnými právními předpisy. Integrované bloky jsou zpracovány podle jednotlivých ročních období a tematicky na sebe navazují. ŠVP respektuje konkrétní podmínky školy i práva dětí. Na jeho tvorbě se podílí celý pedagogický sbor a s jeho obsahem jsou rodiče seznámeni písemnou formou, kterou mají k dispozici v šatně mateřské školy.

 

Název programu:

„ Škola je můj kamarád, poradí mi, mám ji rád“

 

Filozofie školy:

 

Harmonický rozvoj dítěte v bezpečném a pozitivně motivovaném prostředí

s dostatkem podnětů a kladných vzorů. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založená naše společnost. Kvalitní příprava dětí na další stupeň vzdělávání.

 

Vize:

 

Podporovat v dětech kladný vztah k literatuře, ke knize. S pomocí literatury seznamovat děti s okolním světem a naučit je jivyužívat k získávání nových znalostí a dovedností. S pomocí literatury rozvíjet v dětech fantazii, kreativitu a city. Připravit děti nenásilnou formou na přechod do ZŠ, pěstovat jejich  předčtenářské dovednosti a touhu po dalším vzdělávání.

 

Mise:

 

Dítě  dosáhne  všechny  požadované kompetence a je schopné pokračovat v dalším vzdělávání na vyšším stupni. Dítě si vytvořilo základní elementární poznatky v interpersonálních a extrapersonálních oblastech.

 

 

 

4. 2.  Spolupráce s rodiči a ostatními partnery

4. 2. 1.                 Spolupráce s rodiči

 

Vztahy mezi rodiči a zaměstnanci  mateřské školy jsou založené na atmosféře oboustranné důvěry, na spolupráci a partnerských vztazích. Rodiče mají možnost podílet se na koncepci a plánu školy (ŠVP PV). Zúčastnit se akcí pořádaných mateřskou školou – např. besídky, výlety, práce na zahradě školy, kulturní akce aj. Nabízíme rodičům odbornou poradenskou pomoc, individuelní konzultace i možnost půjčit si, v případě zájmu o získání podrobnějších informací o výchově dítěte, odbornou literaturu. Rodiče mají přístup do tříd. Pořádáme pro ně dny otevřených dveří, kdy se mohou zúčastnit činností v mateřské škole. Informace podáváme rodičům písemnou formou na nástěnkách v prostorách školy, na internetových stránkách anebo ústní formou na schůzkách v mateřské škole, či individuelních pohovorech.

Rodiče nám pomáhají v organizování akcí, aktivně pomáhají při tvořivých činnostech, doprovodech na různé akce a výlety a někteří přispívají sponzorskými dary ve formě finančního příspěvku, nebo věcných darů.

 

4. 2. 2.                 Spolupráce se základní školou

 

Organizujeme schůzky učitelů MŠ a ZŠ, při kterých se pedagogové seznamují s koncepcí výuky MŠ a ZŠ a navzájem si vyměňují zkušenosti.

Společně vytváří metodiku vzdělávání dětí tak, aby přechod dítěte do základní školy nebyl pro dítě stresující a aby byl pro každé jednotlivé dítě přirozený a plynulý. Děti z MŠ se v rámci režimu dne seznamují s prostorami ZŠ a využívají je ke svým činnostem (např. tělocvičnu, počítačovou učebnu, jídelnu apod.) Plánujeme co nejvíce společných aktivit, aby si děti vytvořily přirozený kontakt se staršími spolužáky.

Škola i školka spolupracovaly při podzimní akci „Drakiáda“, kde školáci společně s dětmi mateřské školy pouštěli draky.

Všechny děti společně s učiteli a rodiči se podílely na projektu:

 „ Kolodějova zahrada života“, jehož cílem je změnit školní zahradu, vytvořit z ní místo, které bude děti inspirovat při hrách, ale zároveň je bude učit, místo, kde si budou moci lépe osvojit pozitivní vztah k přírodě. Tento projekt se zapojil do soutěže o grant, který vyhlásila Nadace Zahrada hrou, a byl jedním z pěti, které grant získaly.

Záměrem této Nadace je podporovat originální, přírodní zahrady, které budou dětem umožňovat volný pohyb, hry, rozvoj fantazie, kreativity a sledování zákonitostí přírody.

Škola získala dotaci 100.000,- Kč na profesionálního architekta, který měl podle projektu ve spolupráci s námi, vytvořit architektonickou studii.

Během školního roku vznikla ve spolupráci učitelů ZŠ a MŠ a architektky Steinbachové a Malíkové architektonická studie, kterou jsme v létě 2014 obhájili a získali od Nadace dotaci na realizaci proměny zahrady – 650.000,- Kč. Zavázali jsme se, že proměna zahrady bude uskutečněna do konce školního roku 2014/2015.

 

 

 

 

4. 2. 3.                 Spolupráce s ostatními partnery

 

Úřad městské části Praha 9 - Koloděje:

 

Děti ZŠ a MŠ se aktivně podílely na akci Rozsvěcení Vánočního stromu“, která byla organizována mateřskou školou a obcí. Na akci se zúčastnil i spolek rodičů SOSák s.r.o. ze Sibřiny, drobní podnikatelé a živnostníci, pracovníci úřadu v Kolodějích a rodiče - dobrovolníci . Tradiční akce měla benefiční podtext na podporu Kolodějovy zahrady života.

V únoru prošel městem masopustní průvod, kterého se zúčastnili všichni – rodiče, děti a učitelé ZŠ a MŠ, zástupci Nadace Proměny i úřad městské části.

V dubnu předškoláci vystoupili v Divadle Gong na společné akci městských částí Prahy 9 – „Předškoláček 2013“.  Děti zde úspěšně reprezentovaly mateřskou školku formou pohybového vystoupení s názvem: Byla jedna koťata.

V květnu jsme společně s úřadem městské části zorganizovali akci Kolem okolo Koloděj. Jednalo se o vytyčenou trasu po pamětihodnostech a zajímavých místech v Kolodějích, kterou měli účastníci děti, rodiče a obyvatelé Koloděj, projet na kole, koloběžce, nebo projít pěšky. Zúčastnili se učitelé MŠ, družiny, rodiče dobrovolníci a zaměstnanci úřadu. Akce měla benefiční podtext na podporu Kolodějovy zahrady života. Prodávaly se zde Koláče, velké jako kolo od vozu a výtěžek byl poukázán na konto Kolodějovy zahrady života. Záznam z akce byl natočen Nadací Proměny do časosběrného dokumentu. Akce měla velmi pozitivní ohlas u veřejnosti.

V červnu byla slavnostně otevřena nová budova mateřské školy, zároveň byla rodičům představena architektonická studie zahrady a v nové budově jsme se rozloučili s dětmi, které ukončovaly docházku do mateřské školy – rozloučení s předškoláky. Každé dítě, které od září nastupovalo do první třídy, dostalo památeční knihu, šerpu a symbolicky procházelo stříbrnou branou do další etapy svého života. Točilo se zde kolo štěstí a děti si domů odnášely drobné i větší výhry.

Rozloučení se zahradou – rodiče i děti psali naší staré zahradě vzkazy a přání, které později umělec. J. Dvořáky symbolicky společně s architektkou Steinbachovou zakopali na zahradě, jako vzkaz budoucím generacím. Na této akci spolupracoval úřad městské části a mateřská škola Koloděje, dobrovolníci z řad rodičů, byl pořízen audio záznam TV Praha a Nadace Proměny natočila část pro časosběrný dokument o proměně naší zahrady.

 

MŠ Dubeč

Paní ředitelka nám vyšla opět vstříc a umožnila našim dětem pobyt u nich v mateřské škole v době letních prázdnin v měsíci červenci.

 

 

4. 3.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

V uplynulém školním roce měly děti možnost shlédnout divadelní představení pořádaná v objektu mateřské školy různými divadelními soubory.

Vytvořili jsme webové stránky, které se věnují projektu Kolodějovy zahrady života, kde zveřejňujeme informace o akcích, fotodokumentaci a videozáznamy z akcí, věnovaných podpoře zahrady. Bylo založeno konto Kolodějovy zahrady života.

Na podzim jsme společně s architektkou uspořádali tvořivou dílnu Land Art, které se zúčastnily děti a učitelé ZŠ a MŠ, rodiče, obyvatelé Koloděj i zástupci Nadace, kteří zde opět natáčeli o akci dokument. Při této akci tvořili dospělí i děti na zahradě velké kruhy z přírodních materiálů. Kruhy symbolizovaly jednotlivé prvky (voda, oheň, vzduch, země), které budou později na zahradě vybudovány. Děti z mateřské školy vytvořily Kolovadlo (hra z roku 1958- děti společně za použití mašlí roztáčejí kolo, instalované na sloupku) vznikla také Kolodějská hymna, kterou zpívaly všechny děti. Během akce se mohli rodiče podívat na rozpracovanou architektonickou studii i na materiály, z kterých při tvorbě čerpáme.

Na jaře jsme slavnostně zahájili zimní olympijské hry. Zúčastnily se děti ZŠ a MŠ a učitelé. Proběhl slavnostní akt zapálení olympijského ohně a děti i učitelé slavnostně složili slib fair play hry. Zorganizovali jsme různé soutěže, napodobující olympijské disciplíny. Záznamy těchto akcí byly zveřejněny v prostorách školy formou fotografií a videozáznamů pod názvem „Co se děje v naší škole“.      

Měsíc duben- měsíc bezpečnosti - vyústil do akce: „Dopravní den“, kde děti ze školky mohly zúročit své znalosti o dopravním provozu a bezpečnosti, které si osvojovaly při činnostech v mateřské škole. Jezdily na svých dopravních prostředcích (kola, koloběžky, tříkolky) na hřišti ZŠ a MŠ a prakticky si zkoušely vše, co je třeba znát při jízdě po „silnici“. Jako symbol splnění všech úkolů byl  dětem vystaven „řidičský průkaz“.

V dubnu jsme také společně se ZŠ zorganizovali akci „Čaroďky“ Díky nepřízni počasí se musela část improvizovaně přemístit do prostor základní školy. V jídelně během této akce paní architektka Malíková osobně představila rodičům studii projektu Kolodějovy zahrady života a odpovídala na jejich otázky. Později jsme se mohli přesunout ven a společně spálit přichystanou čarodějnici, jako symbol očisty od zlých sil. I tato akce se již stala tradicí, která našla u rodičů oblibu. Školáci s panem ředitelem postavili ohniště a dodali čarodějnici, kterou jsme na závěr této akce společně spálili. Všichni pak poseděli u ohně a opékali si dobroty a hlavně, sdíleli spolu netradiční zážitky. Benefiční akce: Kolo štěstínovinka pro podporu  proměny zahrady. Děti si mohly vytočit ceny, které sponzorsky darovali rodiče, a výtěžek byl použit na konto Kolodějovy zahrady života.

Na začátku června odjela ZŠ a MŠ na týden na školu v přírodě.

V červnu jsme uspořádali první brigádu na obnovení povrchu kolem nové budovy mateřské školy. Akce s názvem Hraboš 1, měla za úkol rozhrabat čerstvě navezenou zeminu kolem mateřské školy. Díky spolupráci firmy Selgen s.r.o., která nám zapůjčila těžkou techniku a díky aktivitě rodičů a učitelů, zaměstnancům úřadu městské části, se podařilo povrch kolem školky upravit. Bohužel se nepovedlo vše udělat najednou, takže jsme museli zorganizovat ještě akci Hraboš 2, abychom doupravili pozemek i za budovou školky.

V srpnu, při akci Hraboš 3, jsme opět za pomoci rodičů, učitelů, úřadu městské části i firmě Selgen s.r.o. zorganizovali konečnou úpravu povrchu kolem budovy a setí trávy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 3. 1.                 Mimoškolní aktivity – zájmové kroužky

 

kroužek

Lektor

 

Anglický jazyk

Mgr. Michaela Dvořáková

Sportovní hry

Mgr. Michaela Dvořáková

Výtvarné činnosti

Petra Tomková

Veselá muzika

Mgr. Dana Petráková

Flétnička

Mgr.. Dana Petráková

Plavání

Plavecký areál Hloubětín

Breptálek

Mgr. Helena Vodová

 

 

 

 

 

 

 

5.     Vlastní hodnocení školy

 

Systematicky jsme sledovali naplňování cílů výchovy a vzdělávání, kvalitu vzdělávání, způsob zpracování a realizaci jednotlivých integrovaných bloků stanovených ŠVP a TVP formou týdenního, měsíčního, půlročního a ročního hodnocení. Vytvořili jsme nový ŠVP, zaměřený na rozvoj předčtenářských dovedností a přiblížení literatury dětem, s podrobnějším rozpracováním jednotlivých integrovaných bloků, tak aby na sebe činnosti navazovaly a byly propojeny společným tématem. Do školního plánu jsme zakomponovali i environmentální výuku. Pracujeme s dětmi tak, aby si mohly osvojit potřebné kompetence a dovednosti a byly připravené k dalšímu vzdělávání. Snažíme se vést děti tak, aby dokázaly samostatně využívat získané znalosti a dovednosti k řešení problémů, k získávání nových znalostí a samy se aktivně zajímaly o další vzdělávání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povedlo se nám navázat spolupráci s novými partnery (UK Praha, fa Migis, pila Matějček, s umělcem J. Dvořákem), ve které hodláme pokračovat i v novém školním roce.

Rozšířili jsme nabídku společných akcí pro rodiče a širší veřejnost. Tyto akce byly úspěšné a setkávali jsme se většinou jen s pozitivní odezvou ze strany rodičů i dětí.

V rámci vlastního hodnocení a evaluace jsme uspořádali anonymní dotazníkovou akci pro rodiče a výsledky jsme zveřejnili na nástěnce školy, webových stránkách a jsou dostupné v kanceláři zástupkyně pro předškolní vzdělávání.

Hodnocení rodičů je pozitivní a poskytuje nám zpětnou vazbu pro další činnosti i vlastní evaluaci.

 

6.     Stanovení závěrů pro další období

 

6. 1.  vzdělávání a výchova

 

Pokračovat nadále ve výchovně – vzdělávací koncepci. Zařazovat více prožitkových činností a činností spojených s hudbou. Podporovat předmatematickou gramotnost a předčtenářské dovednosti. Zařadit do nabídky i seznámení s architekturou. Týdenní plány zpracovávat tak, aby na sebe činnosti tematicky navazovaly a navzájem se doplňovaly ve všech oblastech vzdělávání. Umožňovat dětem hledat vlastní cestu a řešení, nepředkládat jim hotové informace. Vést děti ke spolupráci, toleranci, empatickým dovednostem. Zaměřit se na psychomotorické hry a s jejich pomocí působit na pozitivní vztahy mezi dětmi. Zařazovat skupinové a prožitkové činnosti, podporovat vznik kamarádství a pozitivních vztahů mezi dětmi navzájem, i mezi dětmi a pedagogy.

Organizovat činnosti v MŠ tak, abychom snížili hladinu hluku.

Provozovat zájmové činnosti tak, aby nezasahovaly do vzdělávacích činností MŠ.

Zařazovat více sportovních aktivit a soustředit se na důkladnější procvičování těla a fyzickou zdatnost dětí.

Zařadit do vzdělávacího plánu i části projektu na rekonstrukci zahrady a její využití při řízených i herních činnostech.

 

 

6. 2.  reprezentace školy

 

Účastnit se soutěžních i nesoutěžních akcí zaměřených na reprezentaci školy. Zveřejňovat veškeré akce na webových stránkách, informovat veřejnost o naší činnosti i prostřednictvím různých periodik. Pořádat vlastní akce u příležitosti různých oslav, nebo jako benefiční,  na podporu našeho projektu Kolodějova zahrada života..

 

 

 

 

 

6. 3.  spolupráce s rodinou  

 

Hlouběji propracovat informační systém pro rodiče, stále prohlubovat spolupráci s rodiči, monitorovat děti se vzdělávacími, nebo jinými problémy a poskytovat, či doporučit jim odbornou pomoc.

 

6. 4.  vybavenost MŠ

 

Vzhledem kk nově postavené budově bylo v mateřské škole obnoveno veškeré vybavení hračkami a pomůckami. Bylo zakoupeno nové elektronické vybavení, zvětšily se prostory a škola ja teď ve všech směrech vyhovující.

 

 

Ve spolupráci s rodiči, základní školou a MČ Koloděje pracovat na konečné realizaci projektu:

 

Kolodějova zahrada  života

Cíl projektu:

Vytvořit tzv. ekologickou zahradu, která co nejvěrněji simuluje volnou přírodu, aby pro děti byla přirozenou inspirací, lákadlem i učitelem. Pomoci dětem získat pozitivní citový vztah k přírodě. Dát dětem možnost aktivně se podílet na utváření vkusného, esteticky vyváženého a podnětného prostředí.

 

 

6. 5.  odborná způsobilost učitelek

 

Vzdělávání bude probíhat formou kombinovaného studia při zaměstnání a formou samostudia. Nově získané znalosti a dovednosti použijeme k dalšímu zkvalitnění výchovného a vzdělávacího působení na děti. Využívat budeme i nabídky školicího střediska.

 

 

Dne : 23. 9. 2014                                                Mgr.Dana Petráková                                                                                  Zástupkyně ředitele pro předškolní výchovu      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST C  Základní údaje o hospodaření školy

- zpracovala ekonomka školy Marta Volemanová,

 

 

ROZVAHA - BILANCE

 

 

příspěvkové organizace

 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

 

Období:

13 / 2013

 

IČO:

70908133

 

Název:

Základní škola a mateřská škola Koloděje

 

       

 

 

 

 

Období

Číslo

 

Syntetický

 

Běžné

 

Minulé

položky

Název položky

účet

Brutto

Korekce

Netto

 

 

 

 

AKTIVA CELKEM

 

9 556 334,57 

1 795 893,75 

7 760 440,82 

7 523 500,46 

 

A.

 

Stálá aktiva

 

1 795 893,75 

1 795 893,75 

 

 

 

I.

 

Dlouhodobý nehmotný majetek

 

130 528,00 

130 528,00 

 

 

 

1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

 

 

 

 

 

2.

Software

013

 

 

 

 

 

3.

Ocenitelná práva

014

 

 

 

 

 

4.

Povolenky na emise a preferenční limity

015

 

 

 

 

 

5.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

130 528,00 

130 528,00 

 

 

 

6.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

 

 

 

 

 

7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

 

 

 

 

 

8.

Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

044

 

 

 

 

 

9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

 

 

 

 

 

II.

 

Dlouhodobý hmotný majetek

 

1 665 365,75 

1 665 365,75 

 

 

 

1.

Pozemky

031

 

 

 

 

 

2.

Kulturní předměty

032

 

 

 

 

 

3.

Stavby

021

 

 

 

 

 

4.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

022

65 000,00 

65 000,00 

 

 

 

5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

025

 

 

 

 

 

6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

1 600 365,75 

1 600 365,75 

 

 

 

7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

 

 

 

 

 

8.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

 

 

 

 

 

9.

Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

045

 

 

 

 

 

10.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

 

 

 

 

 

III.

 

Dlouhodobý finanční majetek

 

 

 

 

 

 

1.

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061

 

 

 

 

 

2.

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

 

 

 

 

 

3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

 

 

 

 

 

5.

Termínované vklady dlouhodobé

068

 

 

 

 

 

6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

 

 

 

 

 

IV.

 

Dlouhodobé pohledávky

 

 

 

 

 

 

1.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462

 

 

 

 

 

2.

Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

464

 

 

 

 

 

3.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

 

 

 

 

 

5.

Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

468

 

 

 

 

 

6.

Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

 

 

 

 

 

7.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

 

 

 

 

                   

 

B.

 

Oběžná aktiva

 

7 760 440,82 

 

7 760 440,82 

7 523 500,46 

 

I.

 

Zásoby

 

66 978,58 

 

66 978,58 

58 012,04 

 

1.

Pořízení materiálu

111

 

 

 

 

 

2.

Materiál na skladě

112

66 978,58 

 

66 978,58 

58 012,04 

 

3.

Materiál na cestě

119

 

 

 

 

 

4.

Nedokončená výroba

121

 

 

 

 

 

5.

Polotovary vlastní výroby

122

 

 

 

 

 

6.

Výrobky

123

 

 

 

 

 

7.

Pořízení zboží

131

 

 

 

 

 

8.

Zboží na skladě

132

 

 

 

 

 

9.

Zboží na cestě

138

 

 

 

 

 

10.

Ostatní zásoby

139

 

 

 

 

 

II.

 

Krátkodobé pohledávky

 

6 745 958,40 

 

6 745 958,40 

6 430 003,90 

 

1.

Odběratelé

311

 

 

 

 

 

4.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

299 256,00 

 

299 256,00 

218 300,00 

 

5.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

 

 

 

 

 

6.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

316

 

 

 

 

 

10.

Pohledávky za zaměstnanci

335

 

 

 

 

 

11.

Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění

336

 

 

 

 

 

12.

Daň z příjmů

341

 

 

 

 

 

13.

Jiné přímé daně

342

 

 

 

 

 

14.

Daň z přidané hodnoty

343

 

 

 

 

 

15.

Jiné daně a poplatky

344

 

 

 

 

 

16.

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

346

 

 

 

 

 

17.

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

348

 

 

 

 

 

18.

Pohledávky za účastníky sdružení

351

 

 

 

 

 

23.

Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

371

 

 

 

 

 

24.

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

373

 

 

 

 

 

25.

Náklady příštích období

381

5 702,40 

 

5 702,40 

8 738,90 

 

26.

Příjmy příštích období

385

 

 

 

 

 

27.

Dohadné účty aktivní

388

6 441 000,00 

 

6 441 000,00 

6 202 965,00 

 

28.

Ostatní krátkodobé pohledávky

377

 

 

 

 

 

III.

 

Krátkodobý finanční majetek

 

947 503,84 

 

947 503,84 

1 035 484,52 

 

1.

Majetkové cenné papíry k obchodování

251

 

 

 

 

 

2.

Dluhové cenné papíry k obchodování

253

 

 

 

 

 

3.

Jiné cenné papíry

256

 

 

 

 

 

4.

Termínované vklady krátkodobé

244

 

 

 

 

 

5.

Jiné běžné účty

245

 

 

 

 

 

9.

Běžný účet

241

820 411,55 

 

820 411,55 

895 895,00 

 

10.

Běžný účet FKSP

243

47 251,29 

 

47 251,29 

47 351,52 

 

15.

Ceniny

263

 

 

 

 

 

16.

Peníze na cestě

262

 

 

 

 

 

17.

Pokladna

261

79 841,00 

 

79 841,00 

92 238,00 

                   

 


 

Číslo

 

Syntetický

Období

 

položky

Název položky

účet

Běžné

Minulé

 

           

 

 

 

PASIVA CELKEM

 

7 760 440,82 

7 523 500,46 

 

 

 

C.

 

Vlastní kapitál

 

247 552,20 

249 151,38 

 

 

 

I.

 

Jmění účetní jednotky a upravující položky

 

 

 

 

 

 

1.

Jmění účetní jednotky

401

 

 

 

 

 

3.

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

 

 

 

 

 

4.

Kurzové rozdíly

405

 

 

 

 

 

5.

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

 

 

 

 

 

6.

Jiné oceňovací rozdíly

407

 

 

 

 

 

7.

Opravy minulých období

408

 

 

 

 

 

II.

 

Fondy účetní jednotky

 

217 983,10 

214 382,22 

 

 

 

1.

Fond odměn

411

64 080,19 

57 127,19 

 

 

 

2.

Fond kulturních a sociálních potřeb

412

31 831,29 

48 625,57 

 

 

 

3.

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

2 223,62 

21 138,46 

 

 

 

4.

Rezervní fond z ostatních titulů

414

54 848,00 

22 491,00 

 

 

 

5.

Fond reprodukce majetku, investiční fond

416

65 000,00 

65 000,00 

 

 

 

6.

Ostatní fondy

419

 

 

 

 

 

III.

 

Výsledek hospodaření

 

29 569,10 

34 769,16 

 

 

 

1.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

493

29 569,10 

34 769,16 

 

 

 

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

 

 

 

 

 

3.

Výsledek hospodaření minulých účetních období

432

 

 

 

 

                   

 

D.

 

Cizí zdroje

 

7 512 888,62 

7 274 349,08 

 

 

 

I.

 

Rezervy

 

 

 

 

 

 

1.

Rezervy

441

 

 

 

 

 

II.

 

Dlouhodobé závazky

 

 

 

 

 

 

1.

Dlouhodobé úvěry

451

 

 

 

 

 

2.

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

 

 

 

 

 

4.

Dlouhodobé přijaté zálohy

455

 

 

 

 

 

7.

Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

458

 

 

 

 

 

8.

Ostatní dlouhodobé závazky

459

 

 

 

 

 

9.

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

 

 

 

 

 

III.

 

Krátkodobé závazky

 

7 512 888,62 

7 274 349,08 

 

 

 

1.

Krátkodobé úvěry

281

 

 

 

 

 

4.

Jiné krátkodobé půjčky

289

 

 

 

 

 

5.

Dodavatelé

321

8 915,65 

44 379,86 

 

 

 

7.

Krátkodobé přijaté zálohy

324

111 015,00 

125 198,00 

 

 

 

9.

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

 

 

 

 

 

13.

Zaměstnanci

331

278 112,00 

312 800,00 

 

 

 

14.

Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

 

 

 

 

 

15.

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

336

161 937,00 

181 861,00 

 

 

 

16.

Daň z příjmů

341

 

 

 

 

 

17.

Jiné přímé daně

342

34 757,00 

37 593,00 

 

 

 

18.

Daň z přidané hodnoty

343

 

 

 

 

 

19.

Jiné daně a poplatky

344

 

 

 

 

 

20.

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

345

 

 

 

 

 

21.

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

347

 

 

 

 

 

22.

Závazky k vybraným místním vládním institucím

349

 

 

 

 

 

23.

Závazky k účastníkům sdružení

352

 

 

 

 

 

29.

Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

372

 

 

 

 

 

30.

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

6 441 000,00 

6 202 965,00 

 

 

 

31.

Výdaje příštích období

383

 

 

 

 

 

32.

Výnosy příštích období

384

1 200,00 

 

 

 

 

33.

Dohadné účty pasivní

389

216 157,17 

204 316,42 

 

 

 

34.

Ostatní krátkodobé závazky

378

259 794,80 

165 235,80 

 

 

                   

 

* Konec sestavy *

 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

 

 

příspěvkové organizace

 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

 

Období:

13 / 2013

 

IČO:

70908133

 

Název:

Základní škola a mateřská škola Koloděje

 

       

 

Číslo

 

Syntetický

Běžné období

Minulé období

položky

Název položky

účet

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

 

 

 

1

2

3

4

 

 

A.

 

Náklady celkem

 

8 458 696,78 

10 730,90 

8 546 605,16 

9 330,84 

 

 

I.

 

Náklady z činnosti

 

8 458 696,78 

10 730,90 

8 546 605,16 

9 330,84 

 

1.

Spotřeba materiálu

501

842 267,97 

 

844 213,10 

 

 

2.

Spotřeba energie

502

533 367,27 

10 730,90 

457 611,16 

9 330,84 

 

3.

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

503

 

 

 

 

 

4.

Prodané zboží

504

 

 

 

 

 

5.

Aktivace dlouhodobého majetku

506

 

 

 

 

 

6.

Aktivace oběžného majetku

507

 

 

 

 

 

7.

Změna stavu zásob vlastní výroby

508

 

 

 

 

 

8.

Opravy a udržování

511

39 576,00 

 

55 535,00 

 

 

9.

Cestovné

512

3 750,00 

 

2 112,00 

 

 

10.

Náklady na reprezentaci

513

1 504,00 

 

927,00 

 

 

11.

Aktivace vnitroorganizačních služeb

516

 

 

 

 

 

12.

Ostatní služby

518

437 693,82 

 

689 805,95 

 

 

13.

Mzdové náklady

521

4 741 472,00 

 

4 705 005,00 

 

 

14.

Zákonné sociální pojištění

524

1 609 097,00 

 

1 590 514,00 

 

 

15.

Jiné sociální pojištění

525

20 220,00 

 

19 134,00 

 

 

16.

Zákonné sociální náklady

527

47 074,72 

 

46 980,05 

 

 

17.

Jiné sociální náklady

528

1 200,00 

 

 

 

 

18.

Daň silniční

531

 

 

 

 

 

19.

Daň z nemovitostí

532

 

 

 

 

 

20.

Jiné daně a poplatky

538

 

 

 

 

 

22.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

 

 

 

 

 

23.

Jiné pokuty a penále

542

 

 

 

 

 

24.

Dary

543

 

 

 

 

 

25.

Prodaný materiál

544

 

 

 

 

 

26.

Manka a škody

547

 

 

 

 

 

27.

Tvorba fondů

548

 

 

 

 

 

28.

Odpisy dlouhodobého majetku

551

 

 

 

 

 

29.

Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

552

 

 

 

 

 

30.

Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

553

 

 

 

 

 

31.

Prodané pozemky

554

 

 

 

 

 

32.

Tvorba a zúčtování rezerv

555

 

 

 

 

 

33.

Tvorba a zúčtování opravných položek

556

 

 

 

 

 

34.

Náklady z vyřazených pohledávek

557

 

 

 

 

 

35.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

174 085,00 

 

127 378,90 

 

 

36.

Ostatní náklady z činnosti

549

7 389,00 

 

7 389,00 

 

 

 

II.

 

Finanční náklady

 

 

 

 

 

 

1.

Prodané cenné papíry a podíly

561

 

 

 

 

 

2.

Úroky

562

 

 

 

 

 

3.

Kurzové ztráty

563

 

 

 

 

 

4.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

564

 

 

 

 

 

5.

Ostatní finanční náklady

569

 

 

 

 

 

 

III.

 

Náklady na transfery

 

 

 

 

 

 

1.

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery

571

 

 

 

 

 

2.

Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

572

 

 

 

 

 

 

 

V.

 

Daň z příjmů

 

 

 

 

 

 

1.

Daň z příjmů

591

 

 

 

 

 

2.

Dodatečné odvody daně z příjmů

595

 

 

 

 

B.

 

Výnosy celkem

 

8 458 696,78 

40 300,00 

8 546 605,16 

44 100,00 

                   

 

 

I.

 

Výnosy z činnosti

 

1 132 417,00 

40 300,00 

1 250 357,00 

44 100,00 

 

1.

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

601

 

 

 

 

 

2.

Výnosy z prodeje služeb

602

754 111,00 

 

788 661,00 

 

 

3.

Výnosy z pronájmu

603

 

40 300,00 

 

44 100,00 

 

4.

Výnosy z prodaného zboží

604

 

 

 

 

 

8.

Jiné výnosy z vlastních výkonů

609

 

 

 

 

 

9.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

 

 

 

 

 

10.

Jiné pokuty a penále

642

 

 

 

 

 

11.

Výnosy z vyřazených pohledávek

643

 

 

 

 

 

12.

Výnosy z prodeje materiálu

644

 

 

 

 

 

13.

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

645

 

 

 

 

 

14.

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

646

 

 

 

 

 

15.

Výnosy z prodeje pozemků

647

 

 

 

 

 

16.

Čerpání fondů

648

113 050,00 

 

51 728,00 

 

 

17.

Ostatní výnosy z činnosti

649

265 256,00 

 

409 968,00 

 

 

 

II.

 

Finanční výnosy

 

2 079,78 

 

4 283,16 

 

 

1.

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

661

 

 

 

 

 

2.

Úroky

662

2 079,78 

 

4 283,16 

 

 

3.

Kurzové zisky

663

 

 

 

 

 

4.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

664

 

 

 

 

 

6.

Ostatní finanční výnosy

669

 

 

 

 

 

 

 

IV.

 

Výnosy z transferů

 

7 324 200,00 

 

7 291 965,00 

 

 

1.

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů

671

 

 

 

 

 

2.

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

672

7 324 200,00 

 

7 291 965,00 

 

 

 

 

C.

 

Výsledek hospodaření

 

 

 

 

 

 

1.

Výsledek hospodaření před zdaněním

 

 

29 569,10 

 

34 769,16 

 

2.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

 

 

29 569,10 

 

34 769,16 

 

* Konec sestavy *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zprávu zpracoval ředitel školy

- projednáno na pedagogické radě – 26. 8. 2014

- předloženo Radě školy ke schválení                                                         

- schváleno dne                                       na 1. zasedání RŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Mgr. Zdeněk Dolanský

                                                                                                                   ředitel školy

 

 

Za školskou radu:

 

Jiří Fíla

 

Alena Miklová

 

Zdeněk Trojan