Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KOLODĚJE

 

projednán a aktualizován pedagogickou radou 26. 8. 2014.

 

 

 

I. Obecné ustanovení:

Vzdělání na naší škole sis vybral spolu s rodiči zcela dobrovolně s tím, že právě zde chceš získat základní vzdělání. Tímto ses svobodně rozhodl dodržovat povinnosti a pracovní podmínky této školy.

Věříme, že jsi žákem vedeným k úctě k člověku a všemu, čím je tato země obdařena, čímž je myšlena příroda nebo duševní a fyzická práce člověka. Pokud chceš být tímto způsobem připravován pro život a ztotožňuješ se s těmito hodnotami, staneš se plnohodnotným členem našeho kolektivu a budeš u nás spokojený.


Nikdy nezapomínej na tato základní pravidla:

-           Vstoupil jsi - pozdrav.

-           Odcházíš - rozluč se.

-           Chceš-li - řekni „prosím“.

-           Dostaneš-li - řekni „děkuji“.

-           Používej i ostatní „kouzelná" slova, která k sobě lidi přibližují.

-           Nikoho nebij, nejsi slaboch, který si musí dokazovat svou sílu.

-           Nenič. Co posloužilo tobě, poslouží i druhým.

-           Netrap se. Zaklepej a vstup. Poděl se o všechny radosti i starosti.

-           Máš právo na svůj názor, prezentuješ-li jej slušnou formou.

-           Važ si sám sebe. Každý má svou cenu.

-           Chraň vše, co chceš, aby jiní respektovali.

-           Veškerá rozhodnutí týkající se tebe musí plně brát v úvahu tvůj nejlepší zájem.

-           Škola respektuje tvé právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství a při tom respektuje roli rodičů jako průvodce.

 

II. Život ve škole:

Ve škole a na veřejnosti se každý žák chová tak, aby svým jednáním nepoškozoval jméno svých rodičů ani jméno školy, do které se rozhodl chodit.

1. Docházka do školy, příchod a odchod ze školy:

-           Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností, které ředitel školy vyhlásí jako povinné. Docházka do zájmových kroužků je pro přihlášené žáky povinná. Pozdní příchody budou zaznamenány. Opakující se pozdní příchody budou řešeny za přítomnosti rodičů, popřípadě příslušných úřadů.

-           Žáci přicházejí nejdříve 20 minut a nejpozději 5 minut před zahájením vyučování. Vyučování začíná v 8:00 hod., proto je školní budova pro žáky otevřena v době od 7:40 a uzamyká se s prvním zvoněním 7:55 hod. Pro vstup do školy slouží pouze hlavní vchod. Dohled vykonává příslušný dozorující učitel.

-           Žáci si ukládají oděvy a obuv v šatnách na místo k tomu určené. V kapsách oděvu neponechávají peníze a cenné předměty, mezi které patří i mobilní telefony, herní konzole apod.

-           Svá místa v učebnách žáci zaujmou v době do 7:55 hodin. Příchod žáků mezi 7:55 - 8:00 hod je pokládán za pozdní. Opakuje-li se častěji, upozorní třídní učitel rodiče žáka na jeho nedochvilnost.

-           Odchod a příchod žáků na mimoškolní akce organizuje lektor či příslušný učitel.

-           Žáci navštěvující školní družinu mají vstup do budovy povolen od 6.30 hod. Činnost ranní družiny končí 7:40 hodin, kdy vychovatelka předá děti příslušným vyučujícím, a následuje od 11:40, kdy vyučující předá děti vychovatelce, do 17.00  hodin.

-           Žáci nepobývají mimo vyučování ve školní budově. Výjimkou je účast v zájmových kroužcích, jejichž doba je zahrnuta v plánu zájmových kroužků u ředitele školy.

-           Pobyt ve školních prostorách mimo vyučování je povolen pouze v přítomnosti pedagogického pracovníka nebo zaměstnance školy.

-           Rozpis jednotlivých hodin

1.hodina –    8.00 –   8.45
2.hodina –    8.55 –   9.40
3.hodina –    9.55 –  10.40
4.hodina –  10.50 –  11.35
5.hodina –  11.45 –  12.30

Odpolední vyučování:  

 1. hodina – 12.15 – 13,00              2. hodina – 13.05 – 13,50

-           Budova se uzavírá dle zvláštního rozpisu v době, kdy je v ní ukončena veškerá činnost.

 

 

2. Přestávky:

-           Přestávku žáci využívají k zotavení ve třídě nebo na chodbě příslušného patra. O hlavní přestávce, za pěkného počasí, využívají školní hřiště. Kam se přemísťují dle pokynů dvou dozorujících pedagogů.

-           Žáci se nezdržují na schodištích a v prostorách WC. Neběhají po chodbách.

-           Okna pro větrání smí otevírat pouze vyučující. Větrá se i do chodby otevřenými dveřmi. Okno může otevřít pouze učitel i během vyučovací hodiny.

-           Na tělesnou výchovu odcházejí žáci těsně před zvoněním do přízemí, kde se v šatnách převléknou a vyčkají příchod příslušného učitele.

-           Tělocvičnu odemyká a uzamyká pouze vyučující.

-           Žákovská služba čistě setře tabuli.

-           Žáci přecházejí do specializované učebny těsně před začátkem vyučovací hodiny. Vstupují do této učebny jen za přítomnosti pedagoga a řídí se vnitřním řádem této učebny.

-           O přestávkách není přípustné opouštět školní budovu.

-           O polední přestávce škola zodpovídá za žáky a dozor provádějí určení pedagogové.

 

3. Chování ve škole:

-           Žák respektuje práva spolužáků a spolupracuje s nimi. Nestrpí jakýkoli projev šikanování, projevy rasizmu jak vůči sobě, tak k ostatním. Takovéto projevy řeší ve spolupráci s učiteli, výchovným poradcem a s vedením školy.

-           Žáci dbají na dodržování pravidel bezpečného chování a hygieny. Při svém chování budou mít vždy na paměti nebezpečí úrazu.

-           Žák se přezouvá v šatně do domácí obuvi, která není poškozená. Z hygienických důvodů je sportovní obuv se světlou podrážkou povolena jen do tělocvičny.

-           Po zazvonění sedí žák ve třídě a má připravené všechny potřebné věci na vyučování, včetně žákovské knížky. Jestliže se z vážných důvodů nemohl žák připravit na vyučování nebo nebyl přítomen v minulé hodině, omluví se na začátku vyučovací hodiny.

-           Žáci nosí pravidelně do školy obalenou žákovskou knížku, kterou na vyzvání předloží. Žákovskou knížku udržují v pořádku. V případě ztráty žákovské knížky ztrátu neprodleně oznámí třídnímu učiteli. Zajistí si neprodleně vystavení duplikátu a doplnění všech známek.

-           Nedostaví-li se vyučující do 5 minut po zahájení hodiny do třídy, oznámí tuto skutečnost žáci řediteli školy.

-           Po každé vyučovací hodině žák uklidí a urovná své místo, aby bylo čisté, odstraní případné odpadky. Po ukončení poslední vyučovací hodiny budou v celé třídě zvednuty židličky a zavřená okna, zhasnutá světla, vypnutý počítač.

-           S mobilním telefonem, herní konzolí apod. nakládá žák jako s cennou věcí. Nosí jej při sobě, neodkládá v šatně a v místech, kde by mohlo dojít k jeho odcizení. Při tělesné výchově a tehdy, když jej nemůže mít při sobě, přístroj odkládá na místě určeném učitelem. Ve škole mohou žáci použít mobilní telefon o přestávkách. Při vyučování jej mají vypnutý a uložený v tašce.

 

4. Chování ve školní družině

-                o přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy.

-                Provoz ŠD a ŠK je ráno od 6.40 do 7.40 hod. a po skončení vyučování do 17.00 hodin.

-                Žáky ŠD předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování a je povinna informovat vychovatelku o jakékoliv změně v rozvrhu.

-                Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu.

-                Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do 17.00 hodin. V případě, že tak neučiní, vychovatelka zatelefonuje rodičům. V případě opakovaných pozdních vyzvednutí dítěte ze školní družiny může ředitel školy docházku dítěte zrušit.

-        Pokud dítě přichází s rodiči později do školní družiny,  je rodič povinen dítě předat vychovatelce osobně.

-                Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit.

-                Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis. Bez této žádosti nebude žák uvolněn. Při svém odchodu je žák povinen informovat paní vychovatelky.

-                Do ŠD se žáci přihlašují písemně 1. den školního roku.

-                Žáci ŠD se řídí pravidly vnitřního řádu školy a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků.

-                Během pobytu dítěte v 1. a 2. odd. ŠD jsou jeho osobní věci (aktovky, oblečení) uloženy v šatně školní družiny. Děti z 3. odd. ŠD mají tašky uloženy v šatně ŠD a oblečení ve své školní skříňce. Veškeré cenné věci (mobily, herní konzole, peněženky apod.) je zakázáno ponechávat v taškách. Lze si je uschovat u paní vychovatelek.

-                ŠD pravidelně využívá i jiné prostory školy. Tělocvičnu, počítačovou učebnu, školní hřiště. Za přechody žáků je vždy zodpovědná vychovatelka.

-                Po dohodě s vychovatelkou se mohou činnosti ŠD zúčastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni k řádné docházce (v nezbytných situacích).

 

 

5. Stravování a polední přestávka:

-           Po ukončení vyučování se zamyká třída. Žáci pod dohledem vyučujících a vychovatelek odejdou do šatny či do šatny ŠD a uklidí své tašky.

-           Žáky navštěvující školní družinu, převezme vychovatelka školní družiny. O způsobu stravování dětí ze školní družiny rozhodují vychovatelky ve spolupráci s dozorujícími pedagogy.

-           Školní jídelna vydává obědy od 11:15 hodin.

-           Ve školní jídelně se žáci chovají slušně a dodržují pravidla kulturního stolování.

-           Žáci vždy dbají pokynů učitele a provozního personálu školní kuchyně.

-           Při nevhodném chování může být žák ze školní jídelny vykázán. Nárok na oběd neztrácí.

-           Veškeré cenné věci musí mít žáci u sebe či požádat pedagogický dozor o úschovu.

 

6. Práva žáků:

 -         na vzdělání podle školního vzdělávacího programu,

-         na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností,

-         na odpovídající vzdělávání a rozvoj, jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování nebo o žáky s nadprůměrným nadáním, a to v rámci možností školy,

-         na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

-         zakládat v rámci školy samosprávný orgán žáků (žákovská samospráva), volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,

-         vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, své připomínky může vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo řediteli školy,

-         na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,

-         na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jejich morálku,

-         na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,

-         na svobodu ve výběru kamarádů,

-         na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny,

-         na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku,

-         na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj,

-         v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího,

-         jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu,

-         na rovnoměrné rozvržení písemných  zkoušek.

 

7.  Povinnosti žáků

 -         řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,

-         mít vždy od 1. vyučovací hodiny na lavici žákovskou knížku, připraveny pomůcky na další hodinu

-         účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili,

-         dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

-         plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,

-         vyjadřuje-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem,

-         nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případné škody jsou povinni zaplatit.

 

8. Poškození majetku:

-           Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy a dále ty, které mu byly svěřeny do osobního užívání.

-           Žák je povinen udržovat pořádek v prostorách sociálního zařízení a nepoškozovat jejich vybavení. Opravu poškození tohoto majetku či jeho výměnu uhradí rodiče žáka v plné výši.

-           Svévolné poškození majetku školy, učebnic, učebních pomůcek a podobně uhradí rodiče žáka v plné výši.

-           Služba hlásí neprodleně vyučujícímu zjištěné poškození nebo zničení věci, které jsou majetkem školy. Rovněž hlásí závady na osvětlení, vodovodním rozvodu a elektroinstalaci.

-           Žáci nemanipulují s audiovizuálními pomůckami ve třídě a v učebnách.

-           Poškození nebo ztráta osobní věci se neprodleně hlásí vedení školy.

 

 

9. Další pravidla vnitřního režimu školy:

-           Všechny školní úrazy žáci hlásí neprodleně pedagogickému pracovníkovi nebo zaměstnanci školy, ti pak řediteli školy. O každém úrazu musí být proveden zápis do knihy úrazů. Vyžaduje-li úraz ošetření lékařem, kontaktuje pedagog rodiče.

-           Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit nebo užívat jiných návykových látek. Hrubým porušením školního řádu je rovněž přechovávání cigaret nebo návykových látek. K tomuto bodu se vztahuje i rozdávání, či distribuce těchto látek.

-           Žák je povinen chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků. Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které ohrožují fyzický i psychický stav svůj, spolužáků a pracovníků školy. Je zakázáno nosit do školy a používat věci nebezpečné pro zdraví a život svůj a ostatních osob (střelné zbraně, nože, výbušniny, třaskaviny, petardy, zápalky a zapalovače...).

-          Další podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí jsou zpracovány ve Strategickém plánu prevence sociálně-patologických jevů ZŠ a MŠ Koloděje

 

10. Práva a povinnosti pracovníků školy:

Práva a povinnosti pracovníků jsou stanovena Pracovním řádem pro zaměstnance škol a školních zařízení, který vydalo MŠMT ČR pod č. 263/2007 Sb a Vnitřní řádem pro zaměstnance ZŠ a MŠ Koloděje.

 

11. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka:

Zákonní zástupci žáků mají právo:

-           být informováni o prospěchu a chování dítěte prostřednictvím žákovských knížek či informací od pedagogů

-           informovat se na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů po předchozí domluvě s pedagogem každodenně před zahájením výuky nebo opět po předchozí domluvě, kdykoli v jinou dobu tak, aby tato nenarušovala vyučování či dozorovou povinnost učitele

-           navštěvovat po předchozí domluvě výuku svého dítěte

-           volit a být voleni do školské rady

-          obracet se na školskou radu s náměty a připomínkami a obdržet její vyjádření

-           vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,

-           na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,

-           požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu:

Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

-           zajistit, aby žák docházel řádně do školy a aby se žák pravidelně vzdělával a byl řádně připraven na výuku (domácí úkoly, pomůcky)

-           na vyzvání ředitele školy či třídního učitele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,

-           informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, při infekčním onemocnění (včetně výskytu vší) okamžitě informovat třídního učitele a zahájit příslušnou léčbu. Dítě do školy poslat až po úplném vyléčení.

-           dokládat důvody nepřítomnosti a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

-           Nepřítomnost ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů. Uvolnění z jedné vyučovací hodiny v odůvodněných případech poskytuje žákovi vyučující, na jeden den třídní učitel, na více dnů ředitel školy. Písemnou žádost (na formuláři školy) o toto uvolnění musí žák předložit předem. Rodič je povinen omlouvat žáka do 72 hodin od započetí absence.

-           V případě, že dítě zamešká 150 a více hodin z výuky podrobí se komisionálnímu přezkoušení z klíčových předmětů.

-           Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě.

-           Při předčasném odchodu z vyučování, či přebírání dítěte ve školní družině je rodič povinen si dítě přebrat od pedagoga osobně.

- Pokud rodič přichází s dítětem do školy později (např. od  lékaře) je rodič povinen dítě předat osobně pedagogovi nebo  se s ním o předání telefonicky domluvit. Teprve od této doby přebírá zodpovědnost za dítě škola

-           Škola může v odůvodněných případech žádat potvrzení lékaře o nemoci žáka. (Met.pokyn MŠMT č.j. 10194/2002-14), při prokázaném záškoláctví bude též postupováno podle tohoto pokynu.

-           oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost a žáka, a změny v těchto údajích

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou zpracována v klasifikačním řádu ZŠ Koloděje, jež je nedílnou součástí tohoto školního řádu.

Platné od 1. 9. 2014

                                                                                              Mgr. Zdeněk Dolanský

                                                                                               ředitel školy